Please reload

מוזמנים להתחבר

אז מה הביא אותי לתל אביב, לפגישה עם יובל אברמוביץ׳?
(מחבר הספר ״הרשימה״, ״שנת החלומות״, ההזדמנות״,
שגייס במצטבר יותר ממיליון ש"ח במימון המונים)

״ספר הלב״ לוקח אותי שוב ושוב להרפתקאות,
והפעם דרך המשאלה האישית שלי.

אחד מדפי הספר מבקש לכתוב 3 משאלות,
ואחת המשאלות שלי היא לה...

יוצאת עכשיו!!! אחרי 30 שנים של ציור כמה שמתווך ביני לבין העולם.
פוסט ארוך ומשנה תודעה :)

לפני 9 שנים נכנסתי לבית הזה באביאל,
בהריון עם נוגה בחודש שישי,
שנה ד בבצלאל.

כל הציורים שאתם מכירים צויירו במהלך 9 השנים האלה,
ואפילו פחות - רובם נוצרו אחרי שנוגה נולדה.

לא סיפרתי כמע...